Bảng Lưu Chuyển Tiền Tệ: Bản Đồ Dòng Tiền Quan Trọng Trong Doanh Nghiệp

14/09/2023 | Blog

Bảng lưu chuyển tiền tệ doanh nghiệp (Cash Flow Statement) là một công cụ quan trọng giúp cho các nhà quản lý, nhà đầu tư và các bên liên quan khác hiểu rõ hơn về luồng tiền mặt của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian cụ thể.

Bảng lưu chuyển tiền tệ doanh nghiệp chứa 4 nội dung chính, bao gồm:

1. Hoạt động kinh doanh (Operating Activities): Phần này ghi lại các hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp liên quan đến việc sản xuất và tiêu thụ hàng hóa/dịch vụ. Các khoản thu chi từ bán hàng, thanh toán nhân viên, thuế và chi phí khác được phân loại trong phần này.

2. Hoạt động đầu tư (Investing Activities): Phần này ghi lại các hoạt động liên quan đến việc mua sắm và bán lại tài sản dài hạn của doanh nghiệp. Các khoản thu chi từ mua sắm thiết bị, xây dựng cơ sở hạ tầng hay mua cổ phiếu của công ty khác được ghi lại ở phần này.

3. Hoạt động tài chính (Financing Activities): Phần này ghi lại các hoạt động liên quan đến việc huy động vốn và trả nợ của doanh nghiệp. Các khoản thu chi từ vay ngân hàng, phát hành cổ phiếu mới hay trả cổ tức được phân loại trong phần này.

4. Biến động tiền mặt (Net Cash Change): Phần này thể hiện sự biến đổi của số tiền mặt trong khoảng thời gian cụ thể. Nếu số tiền mặt tăng, doanh nghiệp có dư nợ tiền mặt và ngược lại.

Bảng Lưu Chuyển Tiền Tệ Doanh Nghiệp giúp xác định khả năng thanh toán và quản lý tiền mặt của doanh nghiệp. Việc theo dõi bảng này giúp nhà quản lý hiểu rõ hơn về tình hình tài chính của doanh nghiệp và từ đó ra quyết định kinh doanh hiệu quả.

Định nghĩa và chức năng của bảng lưu chuyển tiền tệ

Bảng lưu chuyển tiền tệ là một công cụ quan trọng, là một phần trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ; báo cáo tài chính, cung cấp thông tin chi tiết về các hoạt động liên quan đến tiền mặt và các loại tài sản dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt.

Chức năng chính của bảng lưu chuyển tiền tệ là theo dõi và ghi nhận sự thay đổi về số lượng và giá trị của các khoản thu và chi trong doanh nghiệp. Nó cho phép người quản lý và nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan về luồng tiền vào và ra của doanh nghiệp, từ đó giúp họ hiểu rõ hơn về hiệu suất kinh doanh, khả năng sinh lời và khả năng thanh toán.

Bảng lưu chuyển tiền tệ được xây dựng dựa trên nguyên tắc kép: nguyên tắc thu – chi (cash inflows – cash outflows) và nguyên tắc không thay đổi (non-cash principle). Nguyên tắc thu – chi ghi nhận các khoản thu (ví dụ: doanh thu từ bán hàng) và các khoản chi (ví dụ: tiền lương, tiền mua hàng). Nguyên tắc không thay đổi ghi nhận các loại tài sản không phải là tiền mặt (ví dụ: tài sản cố định, cổ phiếu) và sự thay đổi giữa các khoản này.

Sử dụng bảng lưu chuyển tiền tệ, doanh nghiệp có thể phân tích hiệu quả việc quản lý tiền mặt, đánh giá khả năng thanh toán và dự báo nguồn vốn trong tương lai. Nó cũng giúp xác định các vấn đề liên quan đến luồng tiền và áp dụng biện pháp để cải thiện hiệu suất kinh doanh.

Bảng lưu chuyển tiền tệ là một công cụ phân tích tài chính quan trọng trong việc quản lý và theo dõi luồng tiền của doanh nghiệp. Nó cung cấp thông tin chi tiết về thu – chi và sự thay đổi của các loại tài sản khác nhau. Bằng cách sử dụng bảng này, người quản lý có thể ra quyết định thông minh về việc quản lý nguồn vốn và nâng cao hiệu suất kinh doanh.

Xem Thêm: Mẫu số B03 – DN ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Các thành phần trong bảng lưu chuyển tiền tệ

Bảng lưu chuyển tiền tệ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về các luồng tiền mặt trong doanh nghiệp, bao gồm cả luồng tiền từ hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính.

Các thành phần trong bảng lưu chuyển tiền tệ bao gồm:

1. Luồng tiền mặt từ hoạt động kinh doanh: Đây là số tiền thu được từ việc kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và các hoạt động khác liên quan. Nó thể hiện sự khả năng của doanh nghiệp để sinh lời từ hoạt động kinh doanh.

2. Luồng tiền mặt từ hoạt động đầu tư: Đây là số tiền thu được từ việc mua, bán, cho vay hay thu lại khoản vốn liên quan đến các tài sản không phải hàng tồn kho của doanh nghiệp. Nó thể hiện sự thành công của các quyết định đầu tư của doanh nghiệp.

3. Luồng tiền mặt từ hoạt động tài chính: Đây là số tiền thu được từ việc gọi vốn, phát hành cổ phiếu, trả cổ tức hoặc trả nợ. Nó thể hiện sự tài chính của doanh nghiệp và khả năng quản lý nguồn vốn.

4. Thay đổi trong dòng vốn và nguồn vốn: Đây là sự thay đổi trong các khoản tiền mặt và nguồn vốn của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định. Nó có thể bao gồm việc tăng giảm các khoản phải thu, phải trả hay các khoản đầu tư mới.

Bằng cách phân tích các thành phần này trong bảng lưu chuyển tiền tệ, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về hiệu quả hoạt động tài chính của doanh nghiệp và có thông tin cần thiết để ra quyết định kinh doanh một cách thông minh.

Phân tích các số liệu trong Bảng Lưu Chuyển Tiền Tệ

Bảng Lưu Chuyển Tiền Tệ (hay còn gọi là Báo cáo lưu chuyển tiền tệ) là một trong bốn báo cáo tài chính chính của doanh nghiệp. Báo cáo này cung cấp thông tin về các luồng tiền vào và luồng tiền ra của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán nhất định, bao gồm hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính.

Các chỉ tiêu của Bảng Lưu Chuyển Tiền Tệ

Bảng Lưu Chuyển Tiền Tệ bao gồm các chỉ tiêu sau:

 • Luồng tiền từ hoạt động kinh doanh: Là luồng tiền thu được từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ, hoạt động thu hồi nợ, hoạt động thanh toán tiền hàng, tiền thuế và các khoản thu khác.
 • Luồng tiền từ hoạt động đầu tư: Là luồng tiền thu được từ việc bán tài sản cố định, tài sản dài hạn khác, hoạt động thu hồi các khoản đầu tư, hoạt động chi trả cho các khoản đầu tư và các khoản chi khác.
 • Luồng tiền từ hoạt động tài chính: Là luồng tiền thu được từ việc phát hành vốn chủ sở hữu, hoạt động thu hồi vốn vay, hoạt động chi trả cổ tức, lợi nhuận và các khoản chi khác.
 • Tổng luồng tiền thuần: Là tổng số luồng tiền thu vào và luồng tiền chi ra trong kỳ.

Cách phân tích các số liệu trong Bảng Lưu Chuyển Tiền Tệ

Phân tích các số liệu trong Bảng Lưu Chuyển Tiền Tệ giúp doanh nghiệp đánh giá được khả năng tạo ra tiền và khả năng thanh toán của doanh nghiệp.

 • Luồng tiền từ hoạt động kinh doanh:
  • Luồng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh dương cho thấy doanh nghiệp có khả năng tạo ra tiền từ hoạt động kinh doanh.
  • Luồng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm cho thấy doanh nghiệp đang sử dụng tiền từ hoạt động kinh doanh để tài trợ cho các hoạt động đầu tư hoặc tài chính.
  • Tỷ lệ luồng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trên doanh thu thuần càng cao thì khả năng tạo ra tiền từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp càng tốt.
 • Luồng tiền từ hoạt động đầu tư:
  • Luồng tiền thuần từ hoạt động đầu tư dương cho thấy doanh nghiệp đang sử dụng tiền từ hoạt động kinh doanh để đầu tư vào các tài sản dài hạn.
  • Luồng tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm cho thấy doanh nghiệp đang bán các tài sản dài hạn để thu hồi vốn.
  • Tỷ lệ luồng tiền thuần từ hoạt động đầu tư trên tổng tài sản càng cao thì khả năng đầu tư của doanh nghiệp càng tốt.
 • Luồng tiền từ hoạt động tài chính:
  • Luồng tiền thuần từ hoạt động tài chính dương cho thấy doanh nghiệp đang huy động vốn từ bên ngoài để tài trợ cho các hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư.
  • Luồng tiền thuần từ hoạt động tài chính âm cho thấy doanh nghiệp đang trả nợ hoặc chia cổ tức cho các cổ đông.
  • Tỷ lệ luồng tiền thuần từ hoạt động tài chính trên tổng tài sản càng cao thì khả năng huy động vốn của doanh nghiệp càng tốt.
 • Tổng luồng tiền thuần:
  • Tổng luồng tiền thuần dương cho thấy doanh nghiệp có khả năng tạo ra tiền trong kỳ.
  • Tổng luồng tiền thuần âm cho thấy doanh nghiệp đang sử dụng tiền trong kỳ.
  • Tỷ lệ tổng luồng tiền thuần trên tổng tài sản càng cao thì khả năng thanh toán của doanh nghiệp càng tốt.

Lưu ý khi phân tích các số liệu trong Bảng Lưu Chuyển Tiền Tệ

 • Cần phân tích các số liệu trong Bảng Lưu Chuyển Tiền Tệ trong nhiều kỳ liên tiếp để có được cái nhìn tổng quát về khả năng tạo ra tiền và khả năng thanh toán của doanh nghiệp.
 • Cần so sánh các số liệu trong Bảng Lưu Chuyển Tiền Tệ với các chỉ tiêu của ngành nghề kinh doanh để đánh giá được khả năng tạo ra tiền và khả năng thanh toán của doanh nghiệp.
 • Cần xem xét các yếu tố khác như tình hình tài chính, tình hình kinh doanh của doanh nghiệp để có đánh giá chính xác về khả năng tạo ra tiền và khả năng thanh toán của doanh nghiệp.

Ý nghĩa và ứng dụng của bảng lưu chuyển tiền tệ trong quản lý tài chính

Một trong những ý nghĩa của bảng lưu chuyển tiền tệ là giúp quản lý dòng tiền một cách hiệu quả. Bằng cách theo dõi và phân loại các khoản thu và chi, bảng này cho phép doanh nghiệp biết được nguồn gốc và xu hướng sử dụng tiền mặt của mình. Điều này giúp họ xác định được những khuynh hướng không hiệu quả hoặc lãng phí, từ đó điều chỉnh chiến lược kinh doanh để tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực.

Bên cạnh việc theo dõi hoạt động tài chính hiện tại, bảng lưu chuyển tiền tệ cũng có vai trò trong việc dự báo tiền mặt cho tương lai. Dựa trên các số liệu đã có, công ty có thể xây dựng các kịch bản khác nhau và tính toán các dự đoán về tình hình tài chính trong tương lai. Điều này giúp họ chuẩn bị và đưa ra những quyết định chiến lược, như vay vốn hay tái cấu trúc nguồn lực, để đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững.

Bảng lưu chuyển tiền tệ có ý nghĩa quan trọng trong việc quản lý dòng tiền và phân tích hiệu quả hoạt động của một doanh nghiệp. Nó giúp doanh nghiệp điều chỉnh chiến lược kinh doanh để tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực và cung cấp thông tin cần thiết để đưa ra các quyết định tài chính thông minh.

Sự quan trọng của bảng lưu chuyển tiền tệ trong việc theo dõi và quản lý tình hình tài chính của một tổ chức hoặc doanh nghiệp không thể phủ nhận

Bảng lưu chuyển tiền tệ là một công cụ quan trọng trong việc theo dõi và quản lý tình hình tài chính của một tổ chức hoặc doanh nghiệp. Nó cung cấp thông tin chi tiết về các luồng tiền vào và ra của tổ chức, giúp người quản lý hiểu rõ hơn về nguồn gốc và xuất xứ của các khoản thu nhập và chi phí.

Việc theo dõi bảng lưu chuyển tiền tệ cho phép tổ chức hoặc doanh nghiệp nhận biết được những xu hướng và biến động trong hoạt động kinh doanh. Điều này giúp họ đưa ra các quyết định chiến lược để điều chỉnh nguồn lực và áp dụng các biện pháp ứng phó khi cần thiết.

Ngoài ra, bảng lưu chuyển tiền tệ cũng là một công cụ hữu ích trong việc đánh giá hiệu suất tài chính của một tổ chức hoặc doanh nghiệp. Nó cho phép so sánh giữa các kỳ tài chính khác nhau và đánh giá sự tiến bộ hoặc suy thoái của tổ chức.

Việc quản lý tình hình tài chính thông qua bảng lưu chuyển tiền tệ cũng giúp tổ chức hoặc doanh nghiệp xác định được những vấn đề tiềm ẩn và nguy cơ trong hoạt động kinh doanh. Điều này cho phép họ thực hiện các biện pháp phòng ngừa và điều chỉnh chiến lược để tránh rủi ro và duy trì sự ổn định tài chính.

Tóm lại, bảng lưu chuyển tiền tệ là một công cụ không thể thiếu trong việc theo dõi và quản lý tình hình tài chính của một tổ chức hoặc doanh nghiệp. Nó mang lại thông tin quan trọng về luồng tiền, giúp người quản lý hiểu rõ hơn về hoạt động kinh doanh và đưa ra các quyết định chiến lược.

ha phat asi blog bottom banner